Jelölteknek

A Toronyi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

2/2024. (IV. 4.) számú közleménye

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

Felsőcsatár településen az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 13,

az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 5

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Toronyi Helyi Választási Bizottsághoz (9791 Torony, Rohonczi u. 6.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Felsőcsatári Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 9791 Torony, Rohonczi u. 6, e-mail: onkormanyzat@torony.hu).

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2024. április 4. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  1. a jogszabálysértés megjelölését,
  2. a jogszabálysértés bizonyítékait és
  3. a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
  4. a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai alapján Felsőcsatár település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 419 fő, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 5, míg 3 %-a felfelé kerekítve 13.  

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.felsocsatar.hu internetes oldalon történő megjelenés útján gondoskodtam.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul.

Torony, 2024. április 4.

                                                                 ( : Dr. Gombosné Dr. Scheid Eszter : )

                                                                           Toronyi HVI vezető


A Toronyi Helyi Választási Iroda Vezetőjének

4/2024. (IV. 4.) számú közleménye

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló  2/2024. (III.11.) IM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

A Nemzeti Választási Bizottság a 8/2024. számú határozatában a nemzetiségi képviselők 2024. évi választását 2024. június 9. napjára – az Európai Parlament képviselőinek, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára – tűzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott határozat mellékletében felsorolja azokat a településeket, ahol a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, amely Felsőcsatár településen a következő:

Nemzetiség Lakosságszám A választópolgárok száma Szükséges ajánlások száma Megválasztható képviselők száma
horvát 115 109 6 5
német 5 3 5 3

Torony, 2024. április 4.

                                                                  ( : Dr. Gombosné Dr. Scheid Eszter : )

                                                                           Toronyi HVI vezető